Załącznik do uchwały nr 2 z zebrania walnego z dnia 31 lipca 2016 roku o zmianach statutu Związku Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce.

 

STATUT ZWIAZKU HODOWCÓW KONI FRYZYJSKICH w POLSCE

 

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce zwany dalej «Związkiem», jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

 

§ 2

1.Terenem działalności Związku jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Siedzibą Związku jest Popów, Wieluńska 97,  42-110 Popów

 

§ 3

1. Związek ma prawo używania pieczęci o treści:

«Związek Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce z siedzibą w Mikołowie ».

2. Związek ma prawo do używania skrótu: «ZHKFwP»

 

§ 4

Związek może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń i związków o tym samym lub podobnym profilu działania.

 
 

ROZDZIAŁ II CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 

§ 5

Celem działalności Związku jest :

1. działanie na rzecz rozwoju hodowli konia fryzyjskiego w Polsce

2. działanie na rzecz podniesienia kwalifikacji osób zajmujących się hodowlą koni

3. działania na rzecz promocji walorów konia fryzyjskiego i jego hodowli w kraju i za granicą

4. aktywne zdobywanie rynku krajowego i rynków zewnętrznych dla produktów polskiej hodowli konia fryzyjskiego

5. prowadzenie badań i kształcenia w zakresie hodowli koni

 

§ 6

Związek będzie realizował cele określone w par.5 m.in. przez :

1.   Pomoc w zakładaniu nowych hodowli i rozwoju istniejących.

2. Współpracę z organami państwowymi, organizacjami społecznymi i prywatnymi-krajowymi i zagranicznymi.

3. Współpracę ze stowarzyszeniami i instytucjami naukowymi i zawodowymi w kraju i zagranicą w zakresie rozwoju hodowli koni fryzyjskich.

4. Udział w kongresach, zjazdach, seminariach krajowych i zagranicznych.

5. Organizowanie i prowadzenie przeglądów hodowlanych i imprez promujących konie fryzyjskie.

6. Prowadzenie i wspieranie promocji ośrodków hodowli konia fryzyjskiego.

7. Współpracę ze środkami masowego przekazu.

8. Pozyskiwanie finansowych środków pomocowych.

9. Gromadzenie i dystrybucja informacji.

10. Organizowanie szkoleń i wymianę doświadczeń przy czynnym udziale kadry krajowej i zagranicznej.

11. Organizowanie i przeprowadzanie fachowego opiniodawstwa dla instytucji państwowych w zakresie tematów dotyczących hodowli konia fryzyjskiego.

12. Umożliwianie zdobywania uprawnień i licencji osobom aktywnie interesującym się hodowlą konia fryzyjskiego.

13. Prowadzenie działalności wydawniczej.

14. Tworzenie bazy materialnej koniecznej do prowadzenia działalności statutowej.

 
 

ROZDZIAŁ III CZŁONKOWIE , ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 7

Członkowie Związku dzielą się na :

1. zwyczajnych

2. wspierających

3. honorowych

Członkowie honorowi mogą zostać również honorowymi członkami Zarządu.

 

§ 8

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba będąca właścicielem konia fryzyjskiego zarejestrowanego w KFPS, niezależnie od narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania.

2. Kolejni członkowie będą przyjmowani decyzją Zarządu

3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Związku, od której przysługuje odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania

 

§ 9

1. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna lub fizyczna żywo interesująca się hodowlą koni fryzyjskich, jej wspieraniem i rozwojem, lecz nie zajmująca się nią w sposób czynny.

2. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na mocy uchwały Zarządu Związku podjętej w oparciu o pozytywnie zaopiniowany przez trzech członków zwyczajnych Związku pisemny wniosek kandydata.

 

§ 10

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Związku.

2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Delegatów, podobnie jak nadanie godności honorowego członka Zarządu.

 

§ 11

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do organów Związku.

2. Członkowie wspierający i honorowi nie będący członkami zwyczajnymi posiadają

wyłącznie bierne prawo wyborcze do organów Związku.

3. Członkowie mają prawo :

a) korzystać z pomocy i urządzeń Związku,

b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku.

c) członek ma prawo działać za pośrednictwem lub obok jednego pełnomocnika, który ma czynne i bierne prawo wyborcze do występowania w imieniu mocodawcy.

 

§ 12

Członkowie są zobowiązani :

1. Aktywnie uczestniczyć w realizacji celów Związku

2. Przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz

3. Regularnie opłacać składki członkowskie

 

§ 13

1. Członkostwo wygasa przez :

a) wystąpienie ze Związku zgłoszone na piśmie,

b) skreślenie z listy członków dokonane przez Zarząd z powodu nieopłacenia składek do końca danego roku kalendarzowego

c) wykluczenie prawomocnym wyrokiem Sądu Koleżeńskiego,

d) zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa w razie śmierci członka okreslając datę na podstawie aktu zgonu

2. Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu członkostwa w przypadkach określonych w punkcie 1 określając datę wygaśnięcia członkostwa

3. Od decyzji Zarządu przysługuje zainteresowanym prawo wniesienia odwołania na piśmie w terminie do najbliższego Zebrania Walnego.

 

ROZDZIAŁ IV WŁADZE ZWIĄZKU

 

§ 14

1. Władzami Związku są :

a) Walne Zebranie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna,

d) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz wymienionych w pkt. b, c i d Związku trwa 4 lata.

3. Jeżeli w okresie trwania kadencji członek władz ustąpi, zostanie odwołany

lub zaistnieje przypadek określony w § 13, władzom Związku przysługuje

prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych członków zarządu nie może

przekroczyć ¼  liczby członków zarządu pochodzących z wyboru. W przypadku

ustąpienia lub odwołania Prezesa Zarządu albo zaistnienia przypadku

określonego w §13, Zarząd, do czasu wyborów, powierzy obowiązki Prezesa

wybranemu spośród siebie członkowi Zarządu.

 

§ 15

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Związku.

2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§ 16

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1. uchwalanie programów działalności Związku,

2. rozpatrywanie sprawozdań działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,

3. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd, Komisję Rewizyjną, Sąd Koleżeński i członków,

4. wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  (tajne) oraz uzupełnianie składów tych organów w tym samym trybie,

5. uchwalanie zmian statutu,

6. uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,

7. uchwalanie absolutorium dla Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej, 8. 8.   8. uchwalanie budżetu,

9.    podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Związku.

10.  oraz inne sprawy nie zastrzeżone do właściwości pozostałych organów Stowarzyszenia, w tym wybór Komisji: Skrutacyjnej, Mandatowej, Wyborczej, Statutowej, Uchwał i Wniosków

 

§ 17

1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą z głosem decydującym wszyscy członkowie, osobiście lub przez pełnomocnika

3. O terminie zebrania, wraz z proponowanym porządkiem obrad, Zarząd zawiadamia członków co najmniej 10 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania, listem poleconym,  mailem lub przez internet

4.   Uwagi oraz nowe sprawy można wnosić w ciągu 5 dni licząc od daty otrzymania zawiadomienia o terminie Walnego Zebrania

 

§ 18

1. Nadzwyczajne Walne zebranie Członków jest zwoływane na podstawie:

a) uchwały Zarządu,

b) uchwały Komisji Rewizyjnej,

c) wniosku 1/4 członków Związku.

2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania wniosku lub podjęcia uchwały.

 

§ 19

Uchwały Walnego Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej ½ członków Związku uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem treści § 32 i § 33, z tym, że wybory do władz Stowarzyszenia oraz udzielenia absolutorium odbywają się tajnie.

W przypadku stwierdzenia braku kworum w ustalonym terminie, zwołuje się drugi termin zebrania w tym samym dniu, godzinę później, gdzie bez względu na ilość osób obecnych można podejmować uchwały zwykłą większością głosów.

 

§ 20

Zarząd składa się z 4 osób: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.

 

§ 21

1. Do zakresu działań Zarządu należy:

a) reprezentowanie Związku na zewnątrz,

b) kierowanie bieżącą działalnością Związku,

c) przygotowanie Walnego Zebrania Członków,

d) gromadzenie i organizowanie wymiany informacji,

e) przygotowanie i przeprowadzanie programów szkoleniowych,

f) zarządzanie majątkiem Związkui

g) realizowanie uchwał Walnego Zebrania

h) podejmowanie wszelkich czynności nie należących do kompetencji innych organów

i)   ustalanie szczegółowych zasad organizacyjnych i ekonomiczno-finansowych działalności Związku

j)  określenie szczegółowych zasad organizacji wewnętrznej Związku, uchwalanie regulaminów i instrukcji

 

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub jego zastępcę w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ¾  liczby członków Zarządu.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli Związku.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§ 24

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Związku, b) kontrola opłacania składek członkowskich

c) przygotowanie wniosków o coroczne absolutorium dla Zarządu,

d) przedstawienie Zarządowi wniosków w sprawie działalności Związku

 

§ 25

1. Kontrola całokształtu działalności Związku odbywa się co najmniej raz w roku.

2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku braku możliwości takiego rozstrzygnięcia decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Dla ważności uchwał Komisji Rewizyjnej konieczna jest obecność co najmniej dwóch jej członków.

 

§ 26

1. Do prowadzenia spraw Związku może być utworzone Biuro Związku lub może być zlecone ich prowadzenie podmiotom zewnętrznym.

2. Zarząd może zatrudniać w Biurze pracowników na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.

3. Zadania realizowane przez Związek mogą być zlecane innym jednostkom zgodnie z potrzebami.

 

§ 27

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.

2. Do zakresu działania Sądu należy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków i władz Związku dotyczących nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Związku oraz sporów powstałych na tle działalności Związku.

 

§ 28

1. Sad Koleżeński może orzekać następujące kary:

a) upomnienie

b) zawieszenie w prawach członka Związku na okres od 3 miesięcy do 2 lat c) utrata funkcji w organach Związku

d) wykluczenie ze Związku

 

2. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia.

 

§ 29

1. Wszystkie uchwały Walnego zebrania, oraz wybory do władz Związku podejmowane są w głosowaniu jawnym lub tajnym z zachowaniem większości zwyklej, gdzie o formie głosowania decydują zgromadzeni. Jeżeli choć jedna osoba wnioskuje o tajność glosowania, głosowanie będzie przeprowadzone z wyłączeniem jawności.

 

ROZDZIAŁ V MAJĄTEK ZWIĄZKU

 

§ 30

1. Majątek Związku stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2. Na fundusz Związku składają się

a) wpłaty z wpisowego i składek członków zwyczajnych i wspierających,

b) wpływy z działalności statutowej,

c) dotacje,

d) zapisy i darowizny,

3. Członkowie Zarządu osobiście i rzeczowo odpowiadają za zaciągniete zobowiązania

 

§ 31

1. Członkowie Zarządu Związku Hodowców Koni Fryzyjskich w Polsce, spośród Prezesa, Wice Prezesa i Skarbnika, mają prawo jednoosobowo reprezentować Związek w sprawach urzędowych rodzących skutki finansowe, a związanych z działalnością statutową Związku.

2. Oświadczenia te winny być uzgadniane z osobą prowadzącą księgowość Związku.

3. Do ważności pism i dokumentów nie rodzących skutków finansowych

wymagany jest podpis Prezesa lub Wiceprezesa, względnie jednego z członków Zarządu upoważnionego przez Prezesa.

 

ROZDZIAŁ VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ ZWIĄZKU

 

§ 32

Uchwałę w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy członków Związku uprawnionych do głosowania

 

§ 33

 

1. Rozwiązanie się Związku wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej 2/3 członków Związku uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Związku, zebranie zadecyduje o przekazaniu majątku Związku i powoła Komisję Likwidacyjną.

3. Majątek Związku musi być przekazany na cele zbliżone do celów statutowych Związku.

4.   W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowania mają przepisy Ustawy z dnia 07.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach DzU.Nr20 poz.104/1989 ze zmianami oraz obowiązujace przepisy”.

 
 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.