Zbiór najważniejszych przepisów hodowlanych KFPS oraz późniejsze zmiany.

 

        Księga KFPS podzielona jest na następujące działy:


                1.Stamboek  -  Dokumenty w kolorze zielonym. Ksiega koni po ogierach KFPS stb, od matek KFPS

                2.KFPS-D     -   Dokumenty w kolorze pomarańczowym. Ksiega koni po zaakceptowanych przez KFPS
                                           ogierach FPZV( księga niemiecka), od matek KFPS

                3.Bijboek I   -   Dokumenty w kolorze brazowym. Księga koni po ogierach KFPS vb ster z 
                                           pozwoleniem na krycie, od matek KFPS

                4.Bijboek II  -   Dokumenty w kolorze niebieskim. Ksiega koni po ogierach KFPS vb bez pozwolenia

                                            na krycie, od matek KFPS


 Dla każdego działu prowadzone są poniższe rejestry ( ZA WYJĄTKIEM rejestru STAMBOEK HENGSTEN, który jest prowadzony  wyłącznie w dziale STAMBOEK.): 

 VOORLOPIG VEULENREGISTER- VVR.

wstępny rejestr źrebiąt, dla koni o nieustalonym pochodzeniu, lub/i nieoznakowanych. Potomstwo takich koni nie może być rejestrowane w KFPS i tym samym nie ma prawa do rodowodu.

VEULENBOEK -VB.

Rejestr źrebiąt,dla koni oznakowanych i o ustalonym pochodzeniu. Konie z tego rejestru i ich potomstwo mają  prawo do rodowodu. 

STAMBOEK HENGSTEN-STB.

Rejestr ogierów uznanych na terenie Holandii. REJESTR PROWADZONY WYŁĄCZNIE W  DZIALE STAMBOEK.(Zasady rejestracji ogierów stamboek opisano w punkcie "selekcja ogierów  kryjących")

STAMBOEK MERRIES - STB.

Rejestr klaczy matek. Dla klaczy trzyletnich i starszych, które na przegladzie hodowlanym uzyskały przynajmniej minimalne oceny(5) za eksterier i ruch. Minimalny wzrost-150 cm w kłębie.

RUINENBOEK - RB.

Rejestr wałachów- zasady wpisu identyczne jak dla klaczy stb. Ogiery vb są wpisywane do RB po przedstawieniu weterynaryjnego świadectwa kastracji.


         Dla łatwiejszego określenia jakości konia nadawane sa odpowiednie tytuły w obrębie wszystkich prowadzonych przez KFPS działów. Przyznawane są na podstawie eksterieru konia, jego osiągnięć sportowych lub/i na podstawie eksterieru i osiągnięć jego potomstwa.

-    STER  - dla klaczy, ogierów, wałachów. Tytuł przysługuje koniom 3- letnim,o minimalnym wzroście 155 cm, które podczas inspekcji otrzymały za budowę i ruch oceny nie niższe niż 7. Klacze i wałachy mogą otrzymać tytuł ster jednoczesnie z wpisem do rejestru stb. Ogiery vb moga otrzymać tytuł ster w czasie I rundy kwalifikacji na Centralną Inspekcję Ogierów, jako dwu i pół- letnie. Ogiery vb ster moga w szczególnych wypadkach uzyskać pozwolenie na krycie.  Ogiery vb ster po kastracji i rejestracji w RB zachowują tytuł.

-    KROON - dla klaczy 3 letnich i starszych. Łączy zalety budowy konia z jego przydatnościa sportową. Klacz może otrzymać tytuł"wstepny kroon"w czasie Centralnej Inspekcji Klaczy .Kierowane na nia klacze muszą podczas dni hodowlanych, w danym roku uzyskać I premię( oceny minimum 7.5). Poza Holandią, tytuł "wstepny kroon" moze zostać nadany  w czasie przegladu hodowlanego. Klacz musi mieć minimum 155 cm w klebie. Aby tytul mógł być nadany na stałe, klacz musi w ciągu roku, zdać test ABFP lub IBOP na poziomie 77 %, przy czym poszczególne oceny nie moga być niższe niż 7( za stęp  i kłus wyższe niż 7) Jeśli klacz w tym czasie uzyska tytuł SPORT, zdawanie testu nie jest potrzebne.

-    MODEL - dla klaczy 7 letnich i starszych. Łączy zalety exterieru i przydatność sportową. "Wstępny model"mogą uzyskać klacze ster z  I premią i Kroon podczas Centralnej Inspekcji Klaczy. Poza Holandią może on zostać nadany w czasie przegladu hodowlanego. Minimalny wzrost- 158 cm. Klacz musi urodzić źrebię lub być źrebna. Warunki uzyskania tytułu model na stałe, są takie same jak dla Kroon 

 -   SPORT - Dla klaczy, ogierów i wałachów. Przyznawany na podstawie wyników sportowych zarejsetrowanych w KNHS ( Krolewska Holenderska Federacja Hippiczna).
                       Minimalne osiągnięcia sportowe dla uzyskania tytułu:
                       1. 5 punktow rankingowych w zawodach ujeżdżeniowych na poziomie C1
                       2. 10 punktów rankingowych w zawodach zaprzęgowych (ujeżdżenie)
                       3. 10 punktow rankingowych w zawodach zaprzęgowych( pełnych) w klasie III
                       4. Show Driving- 6x płatne miejsce w "zielonym sezonie"( od 15 kwietnia do 1 października) w kategorii I i II w klasie honorowej lub w kategorii III w klasie "open"

 -    PREFERENT - dla klaczy. Tytuł przyznawany na podstawie oceny potomstwa, po zgłoszeniu do KFPS przez właściciela klaczy lub właścicieli jej potomstwa. Może być przyznany pośmiertnie.
                                   Klacz, aby otrzymać tytuł musi być matką min. 4 sztuk wybitnego eksterierowo potomstwa:
                                     - ster lub model klaczy
                                     - ster wałachow
                                     - vb ster ogierów
                                     - stb ogierów
                                     - ogierow ktore doszły do II rundy w czasie Centralnej Inspekcji Ogierów

-    PREFERENT - dla ogierów.  Tytuł przyznawany na podstawie potomstwa ogierom ktore maja specjalny wplyw na rasę. Decydujaca jest liczba córek: preferent i matek ogierów stb oraz liczba uznanych na potomstwie synów. 

-    PRESTATIE MUTTER - tytuł przyznawany klaczom na podstawie osiągnięć sportowych potomstwa. Warunkiem do jego otrzymania jest posiadanie przez klacz 3 sztuk potomstwa z tytułem SPORT. Tytuł może być przyznany pośmiertnie.                             
                  

                Wzorzec KONIA FRYZYJSKIEGO

Głównym celem hodowli jest otrzymanie jak najpiękniejszych i najbardziej typowych koni, przy maksymalnym ograniczeniu spokrewnienia w obrębie rasy. Zaleca się takie prowadzenie kojarzeń aby współczynnik pokrewieństwa nie wzrastał o więcej niż 5% na pokolenie.

 

Wytyczne ogólne: Bardzo szlachetne konie, o dużym temperamencie, chętne do współpracy, o średnim wzroście-160 cm w kłębie, maści karej - dopuszczalne przebarwienia (kępki białych włosów) na głowie.

Głowa:  szlachetna i sucha, profil prosty lub lekko wklęsły, małe i zagięte uszy, oczy wyraziste.

Szyja:   wysoko osadzona, nie za krótka i dobrze umięśniona.

Kłąb:    dobrze wykształcony, nie może być zbyt płaski ani ostry.

Grzbiet: dość długi - ale nie za długi  i dobrze umięśniony,dopuszczalny nieco miękki.

Lędźwie: szerokie krótkie, dobrze umięśnione i związane.

Zad:      nie może być zbyt krótki, preferowany normalny, ogon nie powinien być zbyt nisko osadzony.

Łopatka:  ukośna i długa.

Pierś:     nie może być zbyt wąska ani zbyt szeroka.

Żebra:   długie i wysklepione, ale nie beczkowate.

Nogi przednie:  długie a odstęp między nimi jest szerokości kopyta, pęcina pod kątem 45 stopni do podłoża.

Nogi tylne:    prawidłowe, staw skokowy pod kątem 150 stopni a pęcina 55stopni.

            Wszystkie stawy mocne i czyste. Kopyta duże, preferowany róg dobrej jakości.
            Chody winny być lekkie z dobrą pracą zadu i wysoką akcją stawów.

    Wady dyskwalifikujące:
        -wady w budowie kończyn
        -deformacje pyska
        -zbyt małe wymiary
        -białe przebarwienia na innych częściach ciała niż głowa
        -odmiany


                    Selekcja ogierów kryjących


Ogier starający sie o uznanie jako reproduktor musi spełnić następujące wymagania:
   
    1.Pełny rodowód - linia matki zawiera tytuł ster przynajmniej w czterech pokoleniach
    2.Na kwalifikacji - tytuł ster
    3. Minimalny wzrost 158 cm w kłębie.
    4. Badania: rtg stawów, krwi,nasienia i DNA - mają one na celu potwierdzenie pochodzenia i wykluczenia nosicielstwa genu maści  kasztanowatej.
    5.Ukończenie wszystkich etapów Centralnej Inspekcji Ogierów w Leeuwarden w Holandi z wynikiem pozytywnym.
    6.Ukończenie próby dzielności/ na zasadach IBOP/ w Zakładzie Treningowym w Ermelo w Holandii z wynikiem pozytywnym( ocena minimalne-7)

        W trosce o jakość polskiego pogłowia koni fryzyjskich ZHKFwP podjął decyzję o nie dopuszczaniu do swobodnego rozrodu, na terenie Polski ogierów vb ster, które nie doszły, do przynajmniej III rundy Centralnej Inspekcji Ogierów. Ogiery vb ster które doszły do II rundy Centralnej Inspekcji ogierow moga otrzymać WYŁĄCZNIE pozwolenie na krycie WŁASNYCH klaczy.

 
ZMIANY W PRZEPISACH HODOWLANYCH 2009
Minimalny wzrost dla fryzów, przy wpisie do właściwych rejestrów został podniesiony i wynosi obecnie:

  • dla klaczy Stb - 154 cm w kłębie
  • dla klaczy Ster - 156 cm w kłębie
  • dla klaczy Crown - 158 cm w kłębie
  • dla klaczy Model - 160 cm w kłębie
  • dla wałachów Stb - 156 cm w kłębie
  • dla wałachów Ster - 158 cm w kłębie
  • Bez zmian pozostał minimalny wzrost ogierów Ster - 158 cm w kłębie
 ZMIANY W PRZEPISACH HODOWLANYCH 2008
 * Od bieżącego roku liczba potomstwa "ster", klaczy z tytułem "preferent" będzie podawana po tytule. Jednocześnie określenie "podwójnie preferowana"
(double preferent) zyskuje rangę oficjalną.       
 * Zmieniły się zasady otrzymywania tytułu "preferent" przez ogiery. Obecnie jakość potomstwa przeliczana jest na punkty preferencj:
Najwięcej punktów ogier otrzymuje za uznanych na bazie potomstwa, synów - 50pkt/szt
Następnie brana jest pod uwagę liczba wstępnie uznanych synów - 25pkt/szt
Za każdą klacz matkę ogiera i "prestatie mutter" - 20pkt/szt
Każda klacz z tytułem preferent i koń z tytułem sport - 15pkt/szt
Klacz model - 10pkt/szt
Kroon - 5pkt/szt
Ster - 1pkt/szt
Minimalna liczba punktów potrzebna do uzyskania tego tytułu wynosi 1000. 
Według nowych zasad tytuł "preferent" otrzymały już ogiery: Tsjalling 235, Jochem 259, Lammert 260,
Naen 264 oraz Tsjerk 328.     
ZMIANY W PRZEPISACH HODOWLANYCH 2007

 * utworzony został ostatecznie rejestr KFPS-D
 Prawo wpisu mają konie pochodzące od  matek KFPS, po ogierach FPZV mających zgodę KFPS na krycie. Krycie klaczy ogierem FPZV nie posiadającym zgody KFPS na krycie powoduje wpis potomstwa do BB II.
* Rejestr BB II został podzielony na działy dla źrebiąt, klaczy wałachów, ster. Od tego roku konie z  BB II będą oceniane i premiowane tak samo jak konie z pozostałych rejestrów
.* Zmieniły się zasady przechodzenia z poszczególnych rejestrów, do rejestru głównego.
* Wprowadzono nowe rytuły- "KROON"- dla klaczy, pomiędzy "STER" a "MODEL" oraz "SPORT" dla koni o wybitnych osiągnięciach sportowych. W zwiazku z tym określone zostało minimum dla klaczy ubiegających się o tytuł "PRESTATIE MUTTER"- wynosi ono 3 sztuki potomstwa z tytulem "SPORT"            

* Został wprowadzony nowy formularz oceny LINEAR SCOREN [Przykładowe druki: ORGINALNY i TŁUMACZONY]

Formularz Linear Scoren zawiera szczegółowe informacje o budowie konia.
Dzieli się na dwie części-górna i dolną. Obie sa pomocne przy wprowadzaniu planu hodowlanego. Część gorna zawiera opis 25 cech budowy. Zostały one wybrane na podstawie korelacji cech rasowych z cechami użytkowymi.
Cechy budowy zebrano w 9-ciu kategoriach- /od. 5 do 45 pkt-/ od najniższego stopnia występowania pożądanej cechy, do najwyższego/ 25 pkt. to średnie nasilenie danej cechy/. Nie zawsze najwyższa puntkacja jest najlepsza. Optymalne wartości występowania pożądanej cechy zostały oznaczone na szaro.
Dolna część formularza to 5 głównych cech,punktowanych od 3/ niedostatecznie/ do 9/ wybitnie/. Stanowi ona interpretację punktów z górnej części.
Generalne relacje między dolną częścią formularza, a przyznawaniem wpisów i premii: Najważniejsze cechy to typ rasowy, stęp i kłus i one rzutują na kwalifikację konia- ocena mniejsza lub równa 4 za którąś z nich, uniemożliwia wpis do stb, mniejsza lub równa 5 -  uniemożliwia wpis do "ster. Średnie oceny :poniżej 6- bez wpisu do stb.
                                            
                                           6 - wpis bez premii 
                                            6.5- stb III premia
                                            7- II premia, ster
                                            7.5- I premia ster

Linear scoren pokazuje słabe punkty ocenianego konia i umożliwia dobór ogiera rokującego poprawę tych cech. Posługując się górna częścią formularza możemy określić nasilenie pożądanych cech- jeśli ich wartości znajdują się po lewej stronie od szarych pól- szukamy ogiera o indeksie wartości hodowlanej wyższym niż 100. Jeśli po prawej- indeks wartości hodowlanej, dobieranego ogiera powinien być niższy niż 100. 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.