Test użytkowości dla koni rasy fryzyjskiej, wytyczne KFPS (zaktualizowane).

 

Odpowiedzialność:

 

Testy IBOP są organizowane przez KFPS

 

Cel:

 

Celem przeprowadzania testów jest określenie przydatności konia do różnych form użytkowania, w sposób tak obiektywny jak to tylko możliwe.

W testach może brać udział każdy koń, czteroletni i starszy. Może on wziąć udział w jednej z trzech prób- wierzchowej, zaprzęgowej, oraz zaprzęgowo- pokazowej.. Udział w więcej niż jednym rodzaju testu, w tym samym dniu jest dozwolony.

 Zgłoszenie na test należy przesłać do KFPS ( ZHKFwP).

 Test IBOP może być częścią kwalifikacji do tytułu ster, kroon, lub model.

 

Lokalizacja:

 

KFPS ustala lokalizacje i jej zmiany. Testy mogą być przeprowadzona zarówno na powietrzu, jak i w hali.

 

IBOP poza Holandia:

 

W niektórych przypadkach mogą zaistnieć odstępstwa od tych przepisów, jeśli test jest przeprowadzany poza Holandią. Decyduje KFPS. Sędziowie muszą posiadać certyfikat KFPS.

Uczestnicy :

 

Koń może, niezależnie od dyscypliny uczestniczyć nie więcej niż dwa razy w roku w testach. Może to być dwa razy tego samego dnia, lub w dwa różne dni.

 Jeśli koń startuje dwa razy w ciągu tego samego dnia, musi startować w dwóch różnych dyscyplinach.

 

Liczba uczestników na placu:

 

 Test wierzchowy, test zaprzęgowy i test podstawowy w zaprzęgach pokazowych, to testy indywidualne. Test pokazowy, jako cześć testu zaprzęgowo- pokazowego może być przeprowadzany dla dwóch uczestników jednocześnie. Po zakończeniu testu wierzchowego uczestnicy wracają w grupach po dwóch lub trzech. Mogą być proszeni przez jury o powtórzenie jednego lub więcej elementu testu.

Kondycja własna/ kondycja treningowa:

 

Koń może zostać wykluczony z testów przez komisję sędziowską z różnych powodów np. choroby.

Sędziowie mogą tez przerwać test, jeśli koń jest prowadzony w nieodpowiedni sposób.

Właściciel decyduje czy prezentuje konia sam, czy robi to ktoś inny..

 Zmiana prowadzącego, w czasie różnych testów jest dozwolona.

Szczepienia:

 Koń uczestniczący w testach musi posiadać ważne szczepienia przeciwko grypie koni a - szczepienie bazowe złożone z dwóch dawek przy czym drugie szczepienie odbyło się pomiędzy 3-cim a  13- tym tygodniem od pierwszego.

 Następne szczepienia przypominające powinny być wykonywane nie później niż 12 miesięcy po ostatnim szczepieniu bazowym.

 Ostatnie szczepienie powinno mieć miejsce nie później niż tydzień przed testem IBOP .

 Informacje o szczepieniach muszą koniecznie być wpisane do paszportu konia i podpisane przez upoważnionego lekarza weterynarii. Paszport należy pokazać w biurze przed przystąpieniem do testu.

 

 Punktacja i opis:

 

Dla zaznajomienia się z cechami i ich punktacja i opisem należy zapoznać się z właściwymi przepisami dla odpowiednich rodzajów próby.

Sędziowie:

 

 Zespół sędziowski powinien składać się z dwóch członków, zaaprobowanych przez KFPS.

Wyniki:

Sędziowie wypełniają certyfikaty. Szczegółowych wyjaśnień udziela przewodniczący komisji. Przewodniczący komisji lub osoba upoważniona przez KFPS, podpisuje i datuje certyfikaty. Wyniki są przekazywane właścicielowi po zakończeniu testu. Certyfikat jest przesyłany po zakończeniu testu.. Rezultaty są tez publikowane we PHRYSO.

 

Punkty:

Test wierzchowy jest przeprowadzany zgodnie z przepisami KNHS, lecz cechy są oceniane w skali od 0 do 10- ciu, gdzie:

        0 -     nie wykonany

        1 -     bardzo słabo

        2 -     słabo

        3 -     raczej słabo

        4 -      słabiej niż niewystarczająco

        5 -    niewystarczająco

        6 -     wystarczająco

        7 -     więcej niż wystarczająco

        8 -     dobrze

        9 -     bardzo dobrze
10 - doskonale.


Punkty od poszczególnych sędziów mogą być przyznawane z dokładnością do 0.5 pkt.

Uśrednia się je w następujący sposób_ jeśli jeden sędzia przyzna za ruch 6, a drugi 6.5 pkt, końcowa ocena zostanie zapisana jako 6.3. jeśli jeden sędzia przyzna 6.5 pkt, a drugi 7 pkt, ocena końcowa wyniesie 6,7 pkt.

 Zasady przeprowadzania testu wierzchowego

 

Główne:

 

Zasady KNHS są integralna częścią tych zasad. Opierają się na filozofii opartej na sześciu krokach pracy z koniem, przez harmonie i systematyczny trening.

 

Organizacja:

Plac- 20 x 40 m

Oznaczenie - litery A F B M C H E K oraz mały płotek za literami, oraz w rogach

 

Wyposażenie konia:

Jak w przepisach KNHS

 

Test:

Test jest przeprowadzany jednorazowo

 

 

Test jest podstawa dla określenia przydatności konia do dresażu.

 

IBOP test ( kłus normalny, chyba że ćwiczebny jest nakazany)

1.      A-X-C wjazd kłusem roboczym, 
        C   w lewo

2.      A duże koło

3.      H-X-F  zmiana kierunku w X przejście do stępu roboczego

4.      C zatrzymanie ruszyć stępem roboczym

5.      Pomiędzy K-E kłus roboczy

6.      duże koło

7.      K-X-M zmiana kierunku kłusem pośrednim

8.      Z do 
X przejście do stępa roboczego 
C w prawo

9.      Pomiędzy M - B kłus roboczy

10.  A serpentyna z trzema łukami

11.  Pomiędzy C - M stęp roboczy

12.  M - X - K zmiana kierunku z żuciem wędzidła z ręki

13.  Pomiędzy A - F kłus roboczy

14.  B na linię środkową do E w lewo

15.  Pomiędzy A - F galop roboczy w lewo

16.  B duże koło z kilkoma krokami galopu pośredniego

17.  Pomiędzy C - H kłus roboczy

18.  F - X - H zmiana kierunku w kłusie pośrednim, dalej kłus roboczy

19.  na linię środkową ,  B  w prawo

20.  Pomiędzy K - A galop roboczy w prawo

21.  E duże koło z kilkoma krokami galopu pośredniego

22. Pomiędzy C - M kłus roboczy

23. B duże koło z żuciem wędzidła z ręki 

24. A - na linię środkową 
X  zatrzymanie ukłon
C - A opuścić czworobok

Ocena :

A. stęp ( zgięcie w pęcinach, długość, rytm i regularność)
B. kłus ( długość, impuls, zawieszenie, rytm i regularność)
C. galop ( podstawienie, rytm i regularność, długość foule)
D. samoniesienie i równowaga
E. posłuszeństwo
F.  przejścia
G. impuls

Stęp Kłus Galop Samoniesienie
równowaga
Posłuszeństwo Przejścia Impuls Suma
2x  2x 2x 2x 1x 1x 1x  

Maksymalnie 110 pkt

 

 

 

 

 Zasady testu zaprzęgowego.

 

Główne:

 Zasady KNHS są integralna częścią tych zasad. A to oznacza ze są oceniane jak jest to opisane w przepisach

 

Organizacja:

Plac: 25 x 50 metrów, zewnętrzny lub wewnętrzny.

Oznaczenie: litery A F B M C H E K i mały płotek za literami i w rogach.

 

Wyposażenie konia:

 Jak w przepisach KNHS

 

Powóz:

 Jak w przepisach KNHS, jednak z wyjątkiem, mówiącym , że podczas testu IBOP musi być użyty pojazd czterokołowy.

Test:

 Test przeprowadzany jest jednorazowo.

 Test jest podstawą do oceny przydatności konia do pracy w zaprzęgu.

 

 

IBOP test w zaprzęgu:

  1. A-F-B-M-C wjazd kłusem roboczym w lewo

        2.    E-B-E  pełne koło

       3.    F – X - H Zmiana kierunki z kilkoma krokami kłusa pośredniego

       4.    C serpentyna o trzech łukach na szerokość placu

       5.    Pomiędzy H i M stęp roboczy

       6.    B w prawo

       7.   Pomiędzy B i E zatrzymanie 3 do 5 sekund; ruszyć stępem roboczym

            w lewo

      8.   Pomiędzy K i A kłus roboczy

      9.   B-E-B podwójne koło z żuciem wędzidła z ręki
           
            pomiędzy B i M skrócić wodze

    10.   Pomiędzy  M-C-H rozpocząć galop roboczy
            
             E-B-E koło

   11.   Pomiędzy K-A-F kłus roboczy

   12.   F – E zmiana kierunku

   13.   E-B-E koło

   14.   Pomiędzy H-C-M rozpocząć galop roboczy
           
            B-E-B
 koło

   15.   Pomiędzy F – A – K kłus roboczy


   16.  K-X-M zmiana kierunku w kłusie pośrednim

    
    17. Pomiędzy H-E stęp roboczy           K-A-F żucie wędzidła z ręki    


     18. F-X-G łukiem na środek i

            pomiędzy F-X skrócić wodze i

            pomiędzy X-G zatrzymanie i ukłon; opuścić arenę swobodnym stępem  


Ocena: 
A. step (zgięcie w pęcinach, długość, rytm i regularność)
B. kłus ( użycie przednich nóg, użycie tylnych nóg, moment zawieszenia)
C. samoniesienie i równowaga
D. posłuszeństwo 
E. przejścia
F.  zaangażowanie

Stęp Kłus   Galop   Samoniesienie
równowaga
Posłuszeństwo Przejścia Zaangażowanie Suma
2x  2x   2x 2x 2x 1x 2x  


Maksymalnie 110 pkt.


    

 

 

 Zasady testu powożenia pokazowego

 

Główne:

 Zasady KNHS są integralną częścią tych zasad.

Organizacja:

 

Plac: minimum 25 x 50 zewnętrzny lub wewnętrzny.

Oznaczenie placu- litery A F B M C H E K i mały płotek za literami i w narożnikach.

 

Wyposażenie konia:

Jak w przepisach KNHS

 

Powóz:

 Jak w przepisach KNHS  z wyjątkiem, że podczas testu IBOP  musi być użyty specjalny „show cart „

 

Test:

Zawiera dwie części: test podstawowy oraz test pokazowy. Test podstawowy przeprowadza się przed pokazowym. Oba testy są punktowane osobno.

 

 

Test podstawowy:
1.   A - C wjazd kłusem roboczym
       C w prawo

2.   Pomiędzy K - E stęp roboczy3.   E na linie środkową.

4.   B w lewo

                5.   B - M kłusem

                6.   E duże koło

                7.   F - M kłus z większą akcją

                8.    H zmiana kierunku

                9.   K - H kłus z większą akcją

              10.   B  duże koło

              11.   E duże koło z żuciem wędzidła z ręki
                       E - H skrócić wodze

              12.   M zmiana kierunku 
                       M - X przejść do stępa

              13.   na linię środkową 
                       X 
zatrzymanie

Show test:

  1. wjazd w kłusie na prawo
  2. na długiej ścianie wjazd na linię środkową, zatrzymanie na linii środkowej pomiędzy A - C.  Nieruchomość na czas inspekcji.
  3. Ruszyć kłusem w prawo
  4.  Okrążyć plac dwukrotnie, zmienić kierunek po przekątnej i okrążyć plac dwukrotnie w lewo
  5. Na długiej ścianie na linie środkową, ustawić się na odcinku A - C .

Opuścić plac kłusem, w A.

Ocena testu podstawowego:

a.       Stęp( zgięcie w pęcinach, długość, rytm i regularność)

b     Kłus( użycie przednich i tylnych nóg)

c.    Samoniesienie i równowaga

d.      Przód

e.     Posłuszeństwo

f.       Przejścia

g.      
Zaangażowanie i przydatność 

Stęp Użycie tylnych nóg
w kłusie
Użycie przednich nóg
w kłusie
Zawieszenie Przód Samoniesienie Chęć do pracy Przydatność  Suma 
1x 2x 2x 1x 1x 2x 1x

1x

 

 

 

Maksymalnie 90 pkt.

 

Ocena „show test”

 

a.       samoniesienie ( użycie głowy i szyi, opuszczenie zadu, podniesienie przodu, elastyczność górnej linii, budowa)

b.      zawieszenie (użycie przednich kończyn, podstawienie tylnych, równowaga)

c.       użycie przednich nóg (akcja i długość kroku)

d.      użycie tylnych nóg ( zgięcie w pęcinach, mocne podstawianie)

e.       chęć do pracy ( zadowolenie, dążność do przodu, chęć prezentacji)

f.        ogólne wrażenie jako „koń pokazowy”

Ocena końcowa:

a.       punktacja z testu podstawowego

b.      użycie tylnych nóg

c.       użycie przednich nóg

d.      zawieszenie

e.       przód

f.         samoniesienie

g.        chęć do pracy

h.        przydatność jako „koń pokazowy”

Stęp Kłus Balans Elastyczność Impuls Suma
2x  2x 2x 1x 1x  

 

 

Maksymalnie 110 punktów.

 

 

 

 

Wyjaśnienie kryteriów oceny

 

 

 

Stęp:
 

        Step jest chodem kroczącym, czterotaktowym. Cztery kończyny kolejno i osobno uderzają o ziemię np. kolejno_- lewa tylna, lewa przednia, prawa tylna, prawa przednia, lewa tylna itd. Tylna noga napędza przednią gdy jest stawiana na ziemi.. Chód stepem „przechodzi” przez cale ciało konia. Zarys kończyn konia przez krotki moment tworzy wzór litery V.

 Podczas testu IBOP wymagany jest tylko step pośredni. Koń w tym ruchu porusza się żywo i naturalnie. Wyraża aktywny spokój.. Step zachowuje regularność oraz jest określony. Jeździec prowadzi konia w lekkim ustawieniu.

Cechy: regularność, elastyczność, krycie gruntu, aktywność, rozluźnienie.

 

Kłus ( test wierzchowy i zaprzęgowy):
 

         Kłus jest chodem dwutaktowym, w którym, koń jednocześnie opuszcza i stawia na ziemi przekątne pary nóg.( lewa tylna i prawa przednia, prawa tylna i lewa przednia), ewentualnie z momentem zawieszenia..

         Kłus jest zawsze swobodny, aktywny i regularny. W teście wierzchowym i zaprzęgowym wymagany jest kłus roboczy i kłus pośredni.. Kłus w teście powożenia pokazowego zostanie omówiony osobno.

          Kłus roboczy jest chodem pomiędzy kłusem zebranym, a pośrednim. Koń musi zaprezentować dobra równowagę.. Koń jest ustawiony na wędzidle oraz porusza się naprzód pilnymi i elastycznymi krokami z dobrym zaangażowaniem stawów tylnych nóg.. Przez zaangażowanie stawów nie mamy na myśli zebrania, lecz odpowiedni impuls, w którym tył aktywuje przód i go niesie.

          Kłus pośredni to chód pomiędzy kłusem roboczym a wyciągniętym.. Koń porusza się mocno, swobodnie, wydłuża widocznie kroki,. Długość kroku koresponduje

 z wydłużeniem górnej linii konia. Wydłużenie kroku jest wyraźnie spowodowane większym impulsem ze strony zadu.. Jeździec prowadzi konia na nieco dłuższej wodzy, głowa może być nieco przed pionem. Kroki są regularne, a koń zrównoważony i rozluźniony. Koń kryje w poszczególnym kroku więcej gruntu,

lecz nie porusza się szybciej.

 Cechy: regularność, swoboda, równowaga, samoniesienie , zgięcie pęcin.


Kłus w powożeniu pokazowym:

 

       Kłus wyraźnie dwutaktowy. W tej próbie wymagany jest ruch wyraźnie różniący się od kłusa w innych próbach, większym zawieszeniem, wyższym unoszeniem przednich nóg, z większym gięciem nadgarstka i stawu skokowego. Tylne nogi powinny być bardziej zaangażowane. Wszystko to sprawia ze koń porusza się z lekkością i podniesionym przodem. Ruch powinien być zgrany z dumnym zachowaniem konia.

       Cechy: w porównaniu z próbą wierzchowa i zaprzęgową, wyższa i mocniejsza akcja kończyn, długi moment zawieszenia, sylwetka wyraźnie „uphill”.

Galop ( test wierzchowy):
 

        Galop jest chodem trzytaktowym np. galop na lewa nogę - lewa tylna, prawa przednia i lewa tylna, lewa przednia moment zawieszenia, prawa tylna itd.

Galop jest zawsze regularny, z miarowymi krokami, ma być pokazany z lekkością i łatwością. Na  IBOP’ie wymagany jest galop roboczy i pośredni ( kilka kroków)

         Galop roboczy jest chodem pomiędzy galopem zebranym, a pośrednim. Koń jest w dobrej równowadze. Porusza się na wędzidle, obszernymi, lekkimi i odmierzonymi krokami. Zad jest aktywny i dostarcza odpowiedni impuls.

         Galop pośredni jest chodem pomiędzy galopem roboczym a wyciągniętym.

 Koń porusza się swobodnie i widocznie wydłuża krok. Wydłużenie to jest zgrane z  wydłużeniem górnej linii. Wydłużenie idzie z zadu. Galop jest wyraźnie trzytaktowy. Jeździec zezwala koniowi na lekkie wyciągnięcie i obniżenie szyi, przez co głowa znajduje się nieco przed pionem.

 Cechy:

 Regularność, swoboda, naturalna równowaga, zgięcie w pęcinach oraz  „uphill „ foulee.

 

 

 

Omówienie ocenianych cech:

 

Balans

Balans można określić jako sposób, w jaki koń rozkłada ciężar swojego ciała na poszczególne kończyny stawiane na ziemi podczas kolejnej fazy chodu. W zależności od stopnia wytrenowania, koń powinien większą część wagi przerzucić na swój zad, czyniąc przód lżejszym. Konie zachowujące balans podczas ruchu i ćwiczeń,  charakteryzują się rozluźnionymi, rytmicznymi chodami, z równowagą „na zadzie”.

 

Elastyczność

 Elastyczność to możliwość poprawnego zginania, rozciągania i obracania ciała bez trudności i blokad kręgosłupa. Elastyczność w większości pochodzi z giętkości mięśni. Elastyczne konie mogą używać swojego szkieletu bez niepożądanych następstw zachowując przy tym rytm ruchu.

Impuls

 

Jest to wywołana prze jeźdźca( poprzez łydki i dosiad) lub naturalna, dążność konia do ruchu naprzód, zawsze kontrolowana przez jeźdźca, który ją stopniuje.

Energia pochodząca z zadu jest warunkowana przyjęciem wędzidła oraz budową.

Cechy: energia z zadu jest przekształcana przez jeźdźca w dążność do przodu i zebranie

 

Praca tylnych nóg przez konia zaprzęgowego:

 

Praca nóg jest doskonała dzięki akcji. Określa je stopień, w jakim koń podstawia pod ciało tylne nogi, wykrok w przód, krycie gruntu, wkraczanie, i mocne gięcie stawów,

Cechy: impuls, zaangażowanie stawów, podstawienie, siła.

 

Praca przednich nóg konia zaprzęgowego:

 

Jest to stopień, w jakim koń unosi przedramię do poziomu, z mocnym zgięciem pęcin i nadgarstków; jak bardzo koń wyciąga nogi do przodu.

Cechy: przedramię do piony, przednie nogi wyrzucane mocno do przodu.

 

Zawieszenie u konia zaprzęgowego:

 

Chwila pomiędzy uniesieniem i postawieniem przekątnej pary nóg w kłusie to moment zawieszenia. Jest on wywoływany raczej przez wstrzymanie i zawieszenie, a nie szybkość tylnych nóg.

Cechy: dobre podstawienie tylnych nóg.

 

Samoniesienie

 

Prostota, której wyznacznikiem jest samoniesienie konia, oceniana jest w kłusie. Koń opuszcza biodra i podnosi przód. Rozluźnia górna linię i pozostaje prosty. Jest idealnie „uphill”

 Cechy: prawidłowe ustawienie, łopatki wyżej niż biodra, odprężenie górnej linii

 

Chęć do pracy:

 

Chęć do pokazania się z najlepszej strony w relatywnie krótkim czasie.. Nie należy jej kojarzyć z chęcią do biegu, to jest coś więcej, obejmuje tez charakter konia.

Cechy: pozostanie w narzuconym ruchu, zachowanie sylwetki, przodu i akcji kontynuacja skupienia podczas całego testu.

 

Przydatność jako….

 Różne cechy konia wyszczególnione w tabeli zawsze powinny być rozpatrywane w kontekście innych cech, nie pojedynczo.

 Możliwe jest ukazane ogólnego wrażenia, jakie wywiera koń, oraz określenia jego przydatności w różnych dyscyplinach jeździeckich.

 „Przydatność” szacuje konia jako całość.

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się, aby otrzymywać bieżące informacje wprost na swój adres e-mail.

Możesz nam zaufać, nigdy nie wysyłamy spamu. W każdej chwili możesz też zrezygnować z otrzymywania maili od nas.

Polecamy

Nasi partnerzy i przyjaciele

 

  • kfps logo
  • dar mar

Uwaga: korzystanie ze strony ZHKFwP oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.