PROPONOWANY PORZĄDEK ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ZHKFwP -7.03.2020

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: - Zarządu ZHKFwP
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdaniej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań oraz udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 13. Propozycje na rok bieżący
 14. Wybór na okres kadencji

      - prezesa

      - członków Zarządu

      - członków Komisji Rewizyjnej,

      - członków Sądu Koleżeńskiego.

 1. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków .
 2. Wolne wnioski.
 3. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Warunkiem wzięcia udziału w głosowaniach na zebraniu na zasadach zgodnych ze Statutem jest opłacenie składek członkowskich za 2019 rok.